ทริปอิ่มบุญ เพื่อน้อง 2 วัน 1 คืน

ทริปอิ่มบุญ เพื่อน้อง 2 วัน 1 คืน

นำท่านเที่ยวชม “วิถึชีวิต ปกากะญอ” ประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า นำท่านชม การทอผ้ากี่เอว เป็นการทอผ้าด้วยมือที่มีความปรานีต สวยงาม สีสัน และลายผ้าเป็นที่แปลกตา น้ำตกในหมู่บ้าน ชมความงามของน้ำตก ที่สายน้ำหลายสายไหลมารวมตัวกัน ถาโถมผ่านเนินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงเกิดเป็นละอองน้ำไปทั่งแก่ง ซึ่งบนดอยยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ท่านจึงได้สัมผัสกับธรรมชาติมากมาย พร้อมถึงอาหารพื้นถิ่นของชาวปกากะญอ...เรา ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท พร้อมนำท่านสัมผัสแล้ววันนี้...

กำหนดการเดินทาง

วันแรก ตาก –กิจกรรมการเรียน การสอน -นันทนาการ ( เช้า/เที่ยง/เย็น)
00.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (จังหวัดตาก) พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน (บขส.ตาก)
09.00 น. รับประทานอาหารเช้าพื้นบ้านข้างทาง(ตามอัธยาศัย)
10.30 น. ขึ้นบนดอยไปโรงเรียน ทำกิจกรรมกับนักเรียน อาทิ การจัดการเรียนการสอนภาษาไทย กิจกรรมนันทนาการ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และให้ทุกท่านร่วมกันแจกของบริจาคสิ่งของเครื่องใช้
13.00 น. ร่วมทำกิจกรรม เยี่ยมบ้าน และเที่ยวชม วิถีชีวิตปกากะญอ เช่น การทอผ้ากี่เอว
16.00 น. แวะให้ทุกท่านได้เล่นน้ำตกในหมู่บ้าน ชมความงามของน้ำตก
17.00 น. ชาวปกากะญอ ร่วมกับคณะท่าน ทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ข้าวเบอะ น้ำพริกปลาหลิม ขนมกะลาดะ
18.00 น. กิจกรรมรอบกองไฟ เช่น การละเล่นพื้นบ้านแบบชาว ปกากะญอ
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง โรงเรียน-ตลาดริมเมย (เช้า/กลางวัน/-)
07.00 น. ทานข้าวเช้าที่โรงเรียน
07.30 น. คณะท่านเตรียมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเด็กนักเรียน
08.30 น. นำคณะท่านเดินทางกลับ
09.30 น. แวะ Shopping ตลาดนัดริมเมย ซื้อข้าวของเครื่องใช้ และสินค้าปลอดภาษี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
13.00 น. คณะท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ เที่ยวสนุกสุขสันต์ ไปกับ ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ

เงื่อนไขอัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการต่อท่าน : ท่านละ 1,999 บาท

หมายเหตุ
1.ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีค่าคอมมิชั่น
2.คณะผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไป
3.หากจำนวนคณะผู้เดินทางลดลง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
4.ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
อาหารและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
สิ่งของที่นำไปบริจาค
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (แล้วแต่ความพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ารถกรณีท่านขอแยกตัวออกจากคณะ ค่าซื้อของฝากส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ..............บาท
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
3.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณดุษฎี มุกดาอ่อน
มือถือ 081-0810272
สำนักงาน โทรศัพท์ 055-517488
Line : togethertour