ตาก Adventure 2 วัน 1 คืน

นำท่านชม “น้ำตกปิตุ๊โกร” น้ำตกรูปหัวใจ สูงที่สุดในเมืองไทย สัญลักษณ์แห่งความโรแมนติก ที่กว่าจะขึ้นไปถึง ต้องอาศัยพละกำลังและศรัทธาอย่างแรงกล้า ดอยมะม่วงสามหมื่น ผ่านทุ่งหญ้าเขียวขจีที่รายล้อมไปด้วยสายหมอก เพื่อจะไปชมทัศนียภาพในมุมสูงของน้ำตก หมู่บ้านกะเหรี่ยง กุยเลอตอและต้องพักค้างคืนในป่า เรา ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท พร้อมนำท่านสัมผัสแล้ววันนี้...

กำหนดการเดินทาง

วันแรก ตาก – แม่สอด-บ้านครูซัน ( เช้า/-/เย็น)
06.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ (บขส.ตาก) พนักงานเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
07.00 น. บริการอาหารเช้า (ขนมปัง/โอวันติน)
08.00 น. ขึ้นรถไป อ.แม่สอด จ.ตาก
10.00 น. ถึงแม่สอด เดินทางต่อไป ยัง อ.อุ้มผาง ระหว่างการเดินทางแวะพักรับประทานอาหารข้างทาง ที่จอดพักรถ “อุ้มเปี้ยม”
14.00 น. ถึง อ.อุ้มผาง แวะเก็บสัมภาระ ที่ Kanyapak Garden Resort (พักผ่อนตามอัธยาศัย)
16.00 น. นำคณะท่านแวะ “บ้านครูซัน” เพื่อซื้อของที่ระลึก เล็กๆน้อยๆ อาทิ สิ้นค้าพื้นเมือง งานจักสาน ศิลปะหัตกรรมพื้นบ้าน พร้อมบริการอาหารเย็น ณ บ้านครูซัน
18.00 น. คณะท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง น้ำตกปิตุ๊โกร –หมู่บ้านกระเหรี่ยงกุยเลอตอ ( เช้า/กลางวัน/เย็น)
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า พร้อมให้คณะท่านออกจากที่พัก
07.00 น. บริการอาหารเช้า แวะทำธุระส่วนตัว เปลี่ยนชุดพร้อมเดินป่า รับข้าวห่อใบตอง(ทานตอนกลางวัน) 3 ห่อ น้ำดื่ม 3 ขวด (ท่านใดที่มีของใช้ให้แยกไว้กับลูกหาบได้เลย)
08.40 น. ขึ้นรถต่อไปยังจุดเริ่มเดิน 2-3 ชั่วโมง พร้อมทั้งทานข้าวกลางวันที่ห่อใบตอง
15.00 น. ถึงจุดกางเต้นท์ เดินขึ้นไปชมความสวยงามของ “น้ำตกปิตุ๊โกร”เตรียมไฟฉาย (ขาไป-กลับ 2-3ชม.) และแวะชมทัศนียภาพในมุมสูงของน้ำตก “หมู่บ้านกระเหรี่ยงกุยเลอตอ”
20.00 น. ทานข้าวห่อใบตอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ดอยมะม่วงสามหมื่น-บขส.ตาก ( เช้า/กลางวัน/-)
04.00 น. คณะท่านเดินทาง ผ่าน “ดอยมะม่วงสามหมื่น” แวะชมทิวทัศน์ทุ่งหญ้าเขียวขจีที่รายล้อมไปด้วยสายหมอก เก็บบรรยากาศตอนเช้า
08.00 น. บริการอาหารเช้า เก็บของใช้ส่วนตัว
09.00 น. เริ่มเดินทางลง ขึ้นรถพร้อมกัน แวะทานข้าวที่ อ.อุ้มผาง (2-3 ชม.) ถึงแล้ว อาบน้ำ ทำธุระส่วนตัว
17.00 น. ถึง (บขส.ตาก) เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ เที่ยวสนุกสุขสันต์ ไปกับ ทูเก็ทเตอร์ ทัวร์ แอนด์ รีสอร์ท

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ

เงื่อนไขอัตราค่าบริการ : ผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการต่อท่าน : ท่านละ 5,199 บาท

หมายเหตุ
1. ราคานี้เป็นราคาสุทธิ ไม่มีค่าคอมมิชั่น
2. คณะผู้เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน ขึ้นไป
3. หากจำนวนคณะผู้เดินทางลดลง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น กรุณาตรวจสอบราคาอีกครั้ง
4. ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการออกใบกำกับภาษี
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)
6. สวมใส่รองเท้าแบบกระชับรัดกุม แต่ต้องสบาย

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม
อาหารและเครื่องดื่ม 7 มื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถท้องถิ่น
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
ทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (แล้วแต่ความพอใจของท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ารถกรณีท่านขอแยกตัวออกจากคณะ ค่าซื้อของฝากส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 1,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
3.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ..............บาท
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
3.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

สิ่งที่ต้องเตรียมไปเดินป่าน้ำตกเปรโต๊ะลอซูหรือน้ำตกปิ๊ตุ๊โกร
1. เดินป่า เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ควรเบาสบาย (ไม่แนะนำให้ใส่กางเกงยีนส์)
2. รองเท้าเดินป่า (จะเป็นแบบแตะรัดส้นหรือผ้าใบก็ได้ แต่ดอกยางหนาและลึกๆ สำหรับกันลื่น)
3. เสื้อกันฝน
4. เต้นท์และถุงนอน (แบกเอง)
5. รองเท้าสวมสบาย (ใส่เดินรอบๆ แค้มป์)
6. ไฟฉาย (จำเป็นมาก เพราะข้างบนไม่มีไฟฟ้า)
7. ของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า ชุดลำลอง
8. ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
9. กล้องถ่ายรูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณดุษฎี มุกดาอ่อน
มือถือ 081-0810272
สำนักงาน โทรศัพท์ 055-517488
Line: togethertour