วัดมณีไพรสณฑ์

วัดเก่าแก่อีกแห่งของตากที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่สอด เป็นที่ตั้งของโบสถ์โบราณอายุกว่า 200 ปี เป็นที่ประดิษฐานโบราณวัตถุสำคัญ “พระพุทธโคดมบรมศรีเมืองฉอด” หรือ “หลวงพ่อโต” นอกจากนั้นยังขึ้นชื่อเรื่องเจดีย์วิหารสัมพุทเธที่ล้อมรอบด้วยเจดีย์ขนาดเล็ก 233 องค์ ซึ่งภายในองค์พระเจดีย์เหล่านี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กๆ อยู่กว่า 5 แสนองค์ภายในอีกด้วย